Regulamin

Regulamin

XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Falkon 2024 16-18 lutego 2024 r.

 1. Organizatorem XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Falkon 2024, zwanego dalej Falkonem 2024, jest stowarzyszenie Federacja Fantastyki Feniks. Współorganizatorem Falkonu 2024 jest Fundacja Po Innej Stronie Mocy. Partnerem Falkonu 2024 jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 2. Falkon 2024 odbywa się na terenie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) przy ul. Bursaki 12 w Lublinie, zgodnie ze wskazaniami zawartymi na mapach przedstawiających teren Festiwalu, znajdujących się na stronie Falkonu 2024. Do dyspozycji uczestników zostały udostępnione pomieszczenia i korytarze zaznaczone na mapach obiektów.
 3. Na terenie, na którym odbywa się Falkon 2024, przebywać mogą jedynie: pracownicy WSPA, twórcy programu, organizatorzy, obsługa, ochrona oraz osoby, które posiadają karnety uprawniające do udziału w Festiwalu.
 4. Na terenie Falkonu 2024 można przebywać w godzinach: WSPA od godz. 14.00, w piątek, do godz. 17.00 w niedzielę, również nocą obiekt udostępniony jest uczestnikom.
 5. Karnet jednodniowy na piątek uprawnia uczestnika do uczestniczenia w Falkonie 2024 do godz. 8.00 w sobotę, na sobotę – do godz. 8.00 w niedzielę, a w przypadku karnetu na niedzielę – do godz. 17.00 tego dnia.
 6. Każdy uczestnik Falkonu 2024 może zostać poproszony o podanie Organizatorowi swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, wieku i miejscowości, z której przybył. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów organizacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w Falkonie 2024 wraz z jego kontaktowym numerem telefonu oraz informacją, że osoba podpisująca zgodę zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Wzór zgody jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu.
 8. Noclegi dla uczestników Falkonu 2024 pragnących nocować na miejscu znajdują się na terenie WSPA i mogą być zajmowane po zakończeniu punktów programu w danym dniu. Każdą salę należy opuścić najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem w niej punktów programu.
 9. Na terenie Falkonu 2024 znajduje się szatnia i bagażownia, z której mogą bezpłatnie korzystać uczestnicy Festiwalu.
 10. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia na nadgarstku opaski Falkonu 2024 oraz w widocznym miejscu identyfikatora. W przypadku zgubienia opaski lub identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do Red Roomu. Wydanie kolejnego identyfikatora jest bezpłatne, wydanie kolejnej opaski kosztuje 80 zł. Osoby, które nie posiadają opaski, będą niezwłocznie usuwane z terenu konwentu na podstawie decyzji organizatorów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne poniesione przez uczestników Festiwalu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
 12. Na terenie Falkonu 2024 obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane decyzją organizatorów z terenu imprezy, bez zwrotu akredytacji.
 13. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko poza budynkami Falkonu 2024.
 14. Na terenie Falkonu 2024 należy zachować porządek i czystość. Każdy uczestnik zobowiązany jest sprzątnąć pozostawione przez siebie śmieci i umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady.
 15. Naklejanie samodzielne plakatów, ogłoszeń itp. jest zakazane. Zakaz ten nie dotyczy organizatorów i obsługi. Jeśli chcesz powiesić plakat na Falkonie 2024, udaj się do Red Roomu i poproś o pomoc.
 16. Na teren Falkonu 2024 zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni białej, palnej i pistoletów na kulki. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących pokazy przewidziane w programie imprezy. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Organizatora oraz zabezpieczenie broni (rozłączenie napędów, zwolnienie sprężyn, opróżnienie magazynków i komór nabojowych, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej itp.)
 17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania decyzjom organizatorów (w tym obsługi i ochrony). W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do Koordynatora Falkonu 2024, którego decyzja jest ostateczna.
 18. Na terenie Falkonu 2024 znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.
 19. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz reklamowania wszelkich instytucji i przedsięwzięć (plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: organizatorów i partnerów Falkonu 2024 (w zakresie wcześniej uzgodnionym) oraz tych, którzy uzyskali zgodę decyzją Koordynatora Falkonu 2024.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie i informowania o tym uczestników, wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 21. Na terenie Falkonu 2024 zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników Falkonu 2024.
 23. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania wizerunków uczestników Falkonu 2024 (zdjęcia, wideo i inne) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.
 24. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się na konwencie.
 25. Organizator ma wyłączne prawo wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.
 26. Nabywając karnet udziału w Festiwalu, nabywca zostaje wciągnięty na listę uczestników Falkonu 2024. Poprzez nabycie karnetu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.
 27. Karnet może zostać zakupiony przez stronę internetową Falkonu 2024 lub podczas Festiwalu w akredytacji za pomocą karty płatniczej. Nie ma możliwości zakupu karnetów za pomocą gotówki.
 28. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów Regulaminu może spowodować usunięcie, decyzją Organizatora, danej osoby z Falkonu 2024, bez zwrotu kosztów karnetu.